Yan Dal Uzmanları Çekirdek Eğitim Müfredatı

Giriş

Bu müfredat programı Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB, UEMS) programı ile uyumlu olarak, “Çocuk Romatoloji uzmanı” unvanını alabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışı tanımlamaktadır.

ÇOCUK ROMATOLOJİSİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI
A.1 BİLGİ
A.1.A Çocuk Romatolojisi Bilgisi
 • Çocukluk ve ergenlik çağında görülen romatolojik hastalıklara ilişkin epidemiyoloji, etiyoloji, patogenez, patoloji, ayırıcı tanı, klinik bulgular, izlem ölçütleri ve tedaviden oluşan derinlemesine bilginin kazanılması
 • Yaşa uygun romatolojik hastalıkların bilinmesi
 • Akut artrit, sistemik lupu eritematosus gibi akut kollajen-vasküler hastalıkları, vaskülitler, makrofaj aktivasyon sendromu gibi romatolojik aciller ve kas-iskelet sistemi bulguları ile ortaya çıkabilecek septik artrit, osteomiyelit, kazalara bağlı olmayan yaralanmalar, nöroblastom, lösemi gibi çocuk acillerine yaklaşımın anlaşılması.
 •  Romatolojik hastalıkların diğer vücut sistemleri ile ilişkisini anlamanın yanı sıra gelişimsel basamaklara ve büyümeye özel önem verilmesi.
A.1.B Tetkikler
 • Çocuklarda romatolojik hastalıklara eşlik edebilecek hematolojik değişikliklerin, akut faz yanıtının ve biyokimyasal değişikliklerin anlaşılması.
 • Bu hastalıkların immünolojik temelinin anlaşılması: enflamasyon ve otoimmünite için gerekli araştırmaların metodolojisi, klinik bağlamda otoantikorların değerlendirilmesi.
 • Kas-iskelet sistemi ve romatolojik hastalıkların genetik temelinin, bunun yanı sıra hastalıkların tanısının konulmasında moleküler genetik testlerin rolünün anlaşılması.
 • Kas, deri ve böbrek doku biyopsilerinin rolünün anlaşılması. Romatolojik hastalıkları olan çocuklardaki histolojik anormalliklerin değerlendirilmesi.
 • Sinovyal sıvı incelemelerinin ve sinovyal biyopsinin değerinin ve kısıtlılıklarının anlaşılması.
 • Ultrasonografi, nükleer tıp görüntülemeleri, kemik yoğunluğu, BT ve MRG (kontrastlı ve kontrastsız) gibi radyolojik tetkiklerin çocuklardaki romatolojik hastalıkların tanısındaki yerinin anlaşılması.
 • Elektromiyografi ve sinir ileti çalışmalarının romatolojik hastalıkları olan çocuklardaki rolünün anlaşılması.
 •  Tetkiklerin hastalığın seyrinin izleminde, hedef organ, tek eklem ya da hareket sisteminin diğer üyeleri ve romatolojik hastalıktan etkilenebilecek diğer sistemlerin hasarının değerlendirilmesindeki kullanımının anlaşılması.
A.1.C Farmakoloji
 • Non-steroidal anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAIDs), hastalık gidişini değiştiren anti-romatizmal ilaçlar (DMARDs), intraartiküler, intravenöz ve oral kortikosteroidler, mide koruyucu ilaçlar, immünosüpresif ve sitotoksik ilaçlar, biyolojik ajanlar, büyümeyi destekleyen ilaçlar, osteoporoz tedavisi ile ilgili eksiksiz bilginin kazanılması ve bu ilaçların çocukluk çağındaki kullanımı ile ilgili kanıta dayalı bilgiye sahip olunması.
 • Romatolojik hastalığı olan çocuklara verilen geleneksel olmayan ilaçlar ve tedavilerin çeşitliliği ve olası sonuçlarının farkında olunması.
 • Çocuklarda ağrının kontrolü için kullanılan ilaç dizisinin farmakolojisinin anlaşılması.
 • Çocuklarda ağrılı işlemler öncesinde uygulanan sedasyonun kullanımı ve risklerinin anlaşılması.
 • Romatolojik hastalıklar ile ilgili tedavi edici bilgiyi arttırmaya yönelik klinik çalışmaların öneminin anlaşılması.
 • Çocuklarda ve ergenlerde görülen kronik enflamatuvar hastalıkların tedavisinde kullanılan otolog kök hücre naklinin kazançları ve risklerinin farkında olunması.
A.1.D. Kas- iskelet Sistem Hastalığı Olan Çocukların Tedavisinde Multidispliner Yaklaşım
 • Romatolojik hastalıklarda ekip çalışması yapabilmek: bunun avantaj ve dezavantajlarını öğrenmek.
 • Kronik ağrısı olan romatizma hastası çocukların rehabilitasyonunda yer alan hemşire, çocuk psikiyatri uzmanı, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal yardım uzmanlarının kullandıkları yöntemleri öğrenmek.
 • Hasta ve ailesinin eğitimini bu çok katılımlı ekip ile birlikte organize edebilmek, eğitimin düzenli aralıklarla yinelenmesini sağlamak.
 • Bu hastalıkların sosyal, toplumsal ve eğitim açısından oluşturduğu sonuçları kavramak.
 • Romatizmal hastalığı olan çocuklar için var olan ödenek ve yardımları bilmek.
 • Çocukluk çağı romatizmal hastalıkların tedavisinde diğer uzmanlar ile birlikte çalışmanın önemini bilmek. Bunu gerçekleştirmek için erişkin romatolog, endokrinoloji uzmanı, göz doktoru, psikiyatrist, gastroenterolog, dermatolog, nefrolog, radyolog, el cerrahı ve ortopedi uzmanı gibi diğer uzmanlar ile ortak poliklinik hizmeti ya da bu uzmanlar ile yakın iletişim halinde olmak.
 • Hastaların tedavi kararında çocuk, ergen, aile ve diğer pediatrik romatologların nasıl etkili olabileceğini bilmek.
A.1.E. Ergen ve Geçiş Kliniği
 • Erişkin romatolog ile birlikte geçiş polikliniği oluşturmak ve çocuk, ergen ve erişkin arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlamak.
 • Ergenliğin fizyolojik ve psikolojik temellerini bilmek.
 • Sağlıklı ergenlerin sosyal, mesleki ve eğitim sorunlarının farkında olmak.
 • Özgün ve doğal ergen gelişimini ve ergenlik döneminin çocukluk çağı romatizmal hastalıklarına etkisini anlamak.
 • Romatizmal ya da kas iskelet sistemi hastalıkları ile yeni karşılaşan ergenlerin özellikli sorunlarını anlamak.
 • Sık kullanılan anti-romatizmal ilaçların ergenliğe olan farmakolojik etkilerini bilmek.
 • Sık kullanılan anti-romatizmal ilaçların ergenliğe olan farmakolojik etkilerini bilmek.
A.1.F. Tıbbi Yönetim
 • Bir çocuk romatoloji servisinin kurulması ve geliştirilmesi için gerekli koşulların farkında olmak.
 • Çocuk romatoloji servisinin sürdürülmesinde günden güne gelişen farklı yaklaşımlardan haberdar olmak.
 • Organizasyon yeteneği ve olgu sunumları, klinik inceleme ve risk değerlendirme gibi klinik toplantıları düzenleme becerisini ortaya koymak.
 • Erişkin hasta izlemi yapan klinikler, bireysel ya da toplum hizmeti veren kişiler ve kurumlar ile iletişim kurmak.
 • Klinik sorunlarını etkin olarak çözümleme yeteneğine sahip olmak.
A.1.G. Sürekli eğitim
 • Bilgisayar destekli literatür araştırması, güncel pediyatrik romatolojik ve benzer yayınları tarayabilmek ve yeni gelişmeleri yakından takip etmek.
 • Klinik araştırma yayınlarında sunulan sonuçları ve mesajları yorumlamak.
 • Araştırma materyali ve olguların oral sunumunu yapabilmek.
 • Çocuk romatoloji alanında ulusal ve uluslararası klinik çalışmalara katılmak.
 • Ulusal ve uluslararası kongrelerde mevcut bilgisini sunabilmek.
 • Kayıtlı eğitim ve öğretim araçlarını (ders notları) güncel tutabilmek.
 • Klinik çocuk romatoloji bilgisini ve geçerliliğini sürdürmek.
A.2 YETENEKLER
A.2.A Klinik Yetenekler
 • Çocuğun gelişim aşamalarını ve büyümesini de göz önünde bulundurarak, çocuk ve ailesinden romatolojik öykü almak.
 • Romatolojik veya kas iskelet sistemi hastalıkları şüphesi olan bir çocuğu ayrıntılı bir şekilde muayene etmek.
 • Kas iskelet yakınmaları, açıklanmayan ateş, döküntü gibi yakınmalar ile başvuran bir çocukta ayırıcı tanı yaklaşımını bilmek.
 • Tanıya ulaşmada gerekli Laboratuvar ve gerekli görüntüleme tetkiklerini bir algoritm çerçevesine isteyebilmek.
 • Romatolojik hastalığı olan bir çocuğun fiziksel fonksiyonlarını ölçmek ve değerlendirmek.
 • Hastalığa özgün fonksiyonel skorları, bağımlı değişkenlerini, hastalık aktivitesini ve hasar skorlarını kullanabilmek.
 • Böbrekler, akciğerler, SSS, kalp, damarlar, gözler, cilt, kaslar, kemik ve eklemler gibi potansiyel hedef organların fonksiyon ve klinik özelliklerini, gerekirse diğer dal uzmanları ile birlikte değerlendirmek.
 • Çocuklarda ağrıyı değerlendirmek ve ağrı değerlendirmesine ilişkin ölçütleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  Aile ilişkileri ve onların klinik semptomlar ve bulgular üzerindeki etkilerini değerlendirmek.
A.2.B İletişim Yetenekleri
 • Tüm yaş gruplarından çocuklar ve onların aileleri ile rehberlik yapma yetenekleri, hastalığın çocuğa anlatılması ve hastalığa uygun eğitimi sağlamak konuları üzerine vurguda bulunarak iletişim kurmak. Bu konuda yazılı ya da görsel gereçlerin hasta ve ailesine verilerek kalıcı bilgilendirmeyi sağlamak.
 • Hastalık gidişine ek olarak, ilaç tedavisinin riskleri ve faydaları konularında aileler ve çocuklarla iletişim sağlamak. Kronik hastalığı olan çocukta sürekli ilaç kullanımının zorluklarını bilmek, izlemek ve bu konuda sürekli eğitim ve iletişim içinde olmak.
A.2.C Teknik Yetenekler
 • Ayak bileği, sub-talar eklemler, diz, kalça, el bileği, parmakların küçük eklemleri, omuz ve temporo-mandibuler eklemlere enjeksiyon konusunda deneyim sahibi olmak
 • Ultrasonografi ya da diğer radyografik yöntemlerin yardımı ile eklemlerden artrosentez yapabilmek.
  Tendon kılıf enjeksiyonu yapabilmek.
A.3 DAVRANIŞLAR
A.3.A Liderlik

Tıp eğitiminde eğitmen, liderlik vasfı ve takım olma konusunda duyarlılık göstermelidir. Eğitmen, klinik kararı veren kişi rolünde olmalıdır.

A.3.B İletişim

Ailelere, iş arkadaşlarına, genel pratisyenlere ve halk sağlığı ekibine, araştırma ve laboratuar ekibine ve yöneticilere karşı uygun, etkili ve sıcak bir yaklaşımı olmalıdır.

A.3.C. Eğitim
 • Kişisel eğitimin sürekliliği, sürekli profesyonel gelişim ve devamlılığın sağlanması konularında kararlı olmak
 • Eğitim alan doktorlara ve tıp ile ilgili diğer dal uzmanlarına çocuk romatolojiyi öğretme yeteneğine sahip olmak.
 • En az bir SCI kapsamındaki bir romatoloji dergisini aylık olarak izlemek ve her yıl en az bir ulusal ya da uluslararası romatoloji kongresine katılmak.
A.3.D. Destek
 • Zor durumlarda aileleri yönlendirmek konusunda destekleyici ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemek.
 • Genç tıp öğrencilerine karşı pozitif bir yaklaşım tarzı benimsemek.
 • Kişisel ya da diğer bireyler ile ilgili stresi tanımak ve iyi yönetebilmek.
A.3.E. Akademik/ Araştırma
 • Araştırma konusunda destekleyici / aktif olmak ve katılmak.
 • Yerel ve uluslararası iş arkadaşları ile iş birliği kurabilmek.
 • Araştırma yönetimi ilkelerini uygulayabilmek.
A.3.F. Yönetimsel
 • Bölüm aktivitelerinin tüm düzenlemeleri ile ilgili olmak.
 • Yerel yönetim yapısına yaklaşım tarzını kavramak.
 • Karar verme sürecinde yapıcı davranmak.
 • Kaynak kullanımında sorumluluk sahibi olmak.
 • Klinik yönetim ilkelerini uygulayabilmek.
A.3.G. Etik Konular
 • Çocuklarda araştırma yapmanın etik boyutunu kavramak.
 • Aydınlatılmış onam alma sürecini kavramak.
 • Klinik araştırmaların etik ilkelerini ve onamını kapsayan konularda bilgi sahibi olmak.
 • Klinik araştırmalar için “iyi klinik uygulamalar” (İKU) kılavuzunun ne anlama geldiğini kavramak.
B- ÇOCUK ROMATOLOJİSİ İÇİN EĞİTİM PROGRAMI
Giriş ölçütleri

Çocuk Romatolojisi uzmanlık eğitimine girmeden önce tüm adayların genel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında en az 4 yıl temel eğitim almış olmaları ve kişisel yeterliliklerini kazanmış olmaları gerekmektedir.

Eğitim Programının Yapısı

Eğitim programı, modüller üzerine yapılandırılmıştır. Eğitimin tamamlanması pediatrik tersiyer/akademik merkezler, erişkin romatoloji bölümleri veya immunoloji bölümleri gibi çeşitli eğitim merkezlerinde alınan modülleri içine alabilir. Uzmanlık öğrencisinin pediatrik romatizmal hastalıkların geniş spektrumunu bilmelidir.

Bir uzmanlık öğrencisinin tüm müfredatı yukarıda ana hatlarıyla belirtildiği şekilde tamamlaması beklenir. Bunu gerçekleştirebilmek için birden fazla merkezde eğitim alması gerekebilir. Bir uzmanlık öğrencisinin en az 2 eğitmen* tarafından eğitilmesine gereksinim vardır. (Ancak ülkedeki konu ile ilgili uzman açığı göz önüne alınarak eğitimin ülkemizde başladığı ilk eğitim döneminde tek eğitmen kabul edilecektir). “Zorunlu” ve “isteğe bağlı” olarak belirlenmiş modüller vardır. Zorunlu modüllerde izlenmesi gereken hastalar ve yapılması gereken girişimlerin öğrenme hedeflerine uygun olarak belirlenmesi, eğitmen tarafından düzenli olarak izlenmesi ve dikkatle kayıt edilmesi gereklidir.

(*Eğitmen: Çocuk romatolojisi uzmanlığını almış Çocuk Romatoloji Derneği üyesi iki eğitmen)

Değerlendirme sürecinin eğitim merkezi ve eğitim kayıtlarının ortaya konulmasında anahtar rolü olduğu açıktır. Her bir modülde bölüm 1’de ana hatları belirlenen müfredatın ilgili parçalarının tamamlanması gereklidir. Tüm eğitim süresi 3 yıldır.

Modüller

Çocukluk ve ergenlik döneminde kendini kas-iskelet sistemi bulgularıyla veya sistemik enflamatuvar bulgularla gösteren farklı hastalık grupları ile ilgilidir. Modüllerin amacı bu hastalıkların etiyolojileri, klinik bulguları, komplikasyonları, izlem ve tedavileri, laboratuar ve tanısal görüntüleme yöntemlerinin değerlendirmeleri, ayırıcı tanıları, büyüme ve gelişme üzerine etkileri, aileye ve hastaya yeterli bilgi verme ve onları yönlendirme konularında ustalık kazandırmaktır. Çocukluk çağındaki kas-iskelet sistemi ile ilgili görüntüleme yöntemlerinin yorumlanması istenmektedir. Uzmanlık öğrencisi ayrıca eklem, kas, kemik ve böbrekteki histopatolojik anormallikleri anlamalıdır.

Jüvenil İdyopatik Artrit

Jüvenil idyopatik artritli hastaların yatan hasta servisinde ve poliklinikte izlemi. Üç yıllık eğitim süresince en az 150 farklı jüvenil idyopatik artrit (en az 50 yeni olgu) olgusu değerlendirmeli ve izlemelidir.

Nadir görülen sistemik enflamatuvar hastalıklar

Birden çok sistemi tutan enflamatuvar bağ dokusu hastalıklarının (Sistemik lupus eritematosus, jüvenil dermatomiyozit, jüvenil skleroderma, çocukluk çağı vaskülitleri ve oto-enflamatuvar hastalıklar) yatan hasta servisinde ve poliklinikte en az 10ar hasta izlemi.

Non-enflamatuvar kas-iskelet sistemi hastalıkları

Müfredatta belirtilen çocukluk ve ergenlik çağında görülen non-enflamatuvar kas-iskelet sistemi hastalıklarının klinik tanısı ve izlemi

Kas-iskelet sistemi belirtileri ile kendini gösteren aciller

Çocuklardaki romatolojik acillerin yatan hasta servisinde veya poliklinikte ayırıcı tanısı, incelemeleri, tedavi ve izlemi. Bu gruptaki hastalıklara çocuğun sistemik olarak genel durumunun kötü olduğu akut artritler, SLE, jüvenil dermatomiyozit ve vaskülitler gibi romatizmal hastalıkların yanı sıra lösemi, maligniteler, kaza-dışı yaralanmalar ve makrofaj aktivasyon sendromu gibi kendini romatizmal belirtilerle gösteren durumlar örnek verilebilir.

Çocuk romatolojide uygulamalı beceriler

Dizler, el bilekleri, ayak bilekleri ve tendon kılıflarının aspirasyonu ve enjeksiyonunda ustalık kazanmak. Subtalar eklemler, parmak eklemleri gibi küçük eklemler, dirsek, omuz ve temporomandibuler eklemlerin aspirasyonu ve enjeksiyonu ve ayrıca radyolojik görüntüleme eşliğinde eklem aspirasyonu deneyimi kazanması istenir.

Üç yıllık süre içinde en az 30 eklem içi enjeksiyon gerçekleştirilmelidir.

Laboratuar verilerinin değerlendirilmesi

Uzmanlık öğrencisi otoantikorlar, komplemanlar, immunglobulin düzeyleri ve HLA sınıfları gibi immünolojik testlerin tanı ve izlemdeki yerini bilmeli ve yorumlayabilmelidir. Çocukluk çağı kas-iskelet sistemiyle ilgili görüntüleme tekniklerini bilmeli ve sonuçlarını yorumlayabilmelidir. Uzmanlık öğrencisi ayrıca sinovyum, kas, kemik, deri ve böbrek gibi tutulan organlardaki histopatolojik değişiklikleri yorumlayabilmelidir.

Ağrı yönetimi

Uzmanlık öğrencisi, hastalık sırasında ortaya çıkan kronik ve psikojenik ağrıya yaklaşımı ve multidisipliner ağrı yönetimini uygulayabilmeli, bu konuda gerektiğinde ağrı birimi ve/veya çocuk psikiyatrisi ile birlikte çalışabilmelidir.

Temel immünoloji ve genetik

Uzmanlık öğrencisinin çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının immünopatolojisi, enflamasyon yolakları, genetik geçişli oto-enflamatuvar ya da otoimmün hastalıkların etyopatogenezi konusunda temel immünoloji ve genetik bilgisi kazanması

Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının takip ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım

Uzmanlık öğrencisi, takım çalışmasının gerekliliğini ve takımdaki her bir bireyin rolünü anlamalıdır. Uzmanlık öğrencisi klinik ve fonksiyonel değerlendirmeyi nasıl uygulayacağını ve çocuklarda bu değerlendirmeyi yapmak için mevcut olan araçları bilmelidir. Uzmanlık öğrencisi kronik ve psikojenik ağrıyı değerlendirebilmeli ve bununla baş etmede multidisipliner takım yaklaşımını kullanabilmelidir. Multidisipliner takımın parçaları olan diğer uzmanlık dallarının üyeleriyle işbirliği yapabilme yeteneği olmalıdır. Romatolojik acillerin yoğun bakım ünitesinde ilgili uzmanlık ile birlikte izlemini ve değerlendirmesini yapmak.

Romatizmal hastalığı olan çocuk ve ergenlerde kullanılan ilaçların farmakolojisi

Uzmanlık öğrencisi, çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının tedavisinde kullanılan tüm ilaçların etki mekanizmalarını, farmakokinetiklerini, ilaç etkileşimlerini ve yan etkilerini bilmelidir. Uzmanlık öğrencisi ayrıca erişkin romatolojide kullanılan ilaçlar hakkında da bilgi sahibi olmalıdır, çünkü bunların sıklıkla çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının tedavisi üzerinde etkileri vardır.

Öğretme deneyimi

Uzmanlık öğrencisi bir sunumu yapılandırmayı, hazırlamayı ve hastane içinde veya ulusal/uluslararası toplantılarda izleyiciler önünde sergilemeyi öğrenmelidir. Uzmanlık öğrencisi ayrıca hasta başı sunum ve genç doktorlara, tıp öğrencilerine diğer yardımcı sağlık personelinin küçük gruplar içinde eğitiminde deneyim sahibi olmalıdır. Bunların yanı sıra ebeveyn ve hasta eğitiminde deneyim sahibi olmalıdır.

Araştırma deneyimi

Uzmanlık öğrencisi yayımlanmış literatürden bilgiyi özümleyebilme, sentez edebilme, araştırma projelerine ve konferanslara katılma deneyimi kazanmalıdır. Uzmanlık öğrencisi çocuklarda yapılan araştırmalarda etik konuların önemini anlamalı ve klinik çalışmalar için yerel etik kurula başvurma konusunda deneyim kazanmalıdır. Uzmanlık öğrencisi klinik araştırmalar için aydınlatılmış onamın önemini anlamalı ve onam alma işlemini gerçekleştirmelidir. Hakemli bir dergide en az bir yayın ve ulusal/uluslararası bir toplantıda bir sözlü ya da poster bildirisi yapması önerilir.

Ergen ve genç erişkin hastaların izlemi ve geçişi

Uzmanlık öğrencisi kronik pediatrik romatizmal hastalığı olan çocukların geçiş dönemindeki izlemlerini sağlamak için erişkin romatologlarla işbirliği içinde çalışmada deneyim sahibi olmalıdır. Uzmanlık öğrencisi, geçiş sürecinin çocukluk ya da ergenlik çağında başlayan romatizmal hastalıkların uzun dönem sonuçları üzerindeki kritik öneminin farkında olmalıdır.

ROTASYONLAR:
 1. Erişkin romatoloji: Uzmanlık eğitiminin 2. yılında 2 ay süre ile yapılmalıdır.
 2. Radyoloji: Uzmanlık eğitiminin 1. yılında 1 ay süre ile yapılmalıdır.
 3. Ortopedi: Uzmanlık eğitiminin 1. yılında 2 hafta süre ile yapılmalıdır.
 4. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon: Uzmanlık eğitiminin 1. yılında 2 hafta süre ile yapılmalıdır.
EK A
ÇOCUKLUK ÇAĞI ROMATİZMAL HASTALIKLARI
Çocukluk Çağı İnflamatuvar Romatizmal Hastalıkları
 • Juvenil Artrit
 • Juvenil İdiyopatik Artrit
 • Enfeksiyon ilişkili artrit
  • Septik artrit, osteomiyelit
  • Reaktif artrit
  • Akut romatizmal ateş
  • İshal/ genitoüriner enfeksiyon sonrası
  • Kalça irritasyonu/ toksik sinovit
 • İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı ile ilişkli Artrit
 • Kollojen Doku Hastalıkları
  • Sistemik Lupus Eritematozis
  • Juvenil Dermatomiyozit
  • Skleroderma
   • Sistemik skleroz
   • Lokalize skleroderma
   • Eozinofilik fasit
  • Mikst konnektif doku hastalıkları
 • Primer Vaskulitler
  • Poliarteritis Nodosa
  • Kawasaki hastalığı
  • Mikroskopik Poliarteritis Nodosa
  • Henoch-Schoenlein Purpura
  • Hipersensitivite Vaskuliti
  • Alerjik granulamatozis
  • Wegener granulamatozis
  • Takayasu arteriti
  • Behçet hastalığı
  • İzole SSS vaskuliti
  • Cogan sendromu
  • Diğerleri
 • Ailesel Otoinflamatuvar Hastalıklar/ Periyodik Ateş Sendromları
  • Ailevi Akdeniz Ateşi
  • TRAPS
  • PFAPA
  • CINCA/NOMID
  • Blau sendromu
  • Hiper-Ig D sendromu
  • Ailesel Soğuk ilişkili Ürtikeryal Sendrom
  • Muckle Wells Sendrom
  • Diğerleri
 • Artrit ve Kollojen Doku Hastalıkları ile İlişkili İmmün Yetmezlikler
  • Kompleman Bileşenlerinin Eksiklikleri
  • Antikor Eksikliği Sendromları
  • Hücre İlişkili Yetmezlikler
 • İnflamatuvar Olmayan Bozukluklar
 • İdiyopatik Ağrı Sendromları
  • Refleks sempatik distrofi ve lokalize ağrı
  • Büyüme ağrıları
  • Fibromiyalji ve yaygın ağrı
  • Akut geçici osteoporoz
  • Eritromelaji
 • Overuse ( Fazla Kullanım) Sendromları
  • Kondromalazi Patella
  • Plika Sendromları
  • Stres Kırıkları
  • Tenisçi dirseği, tenosinovit
 • Travma İlişkili Sendromlar
  • Femoral Epifiz Kayması
  • Osteokondritis Dissekans
  • Travmatik artrit, Kaza olmayan travma
  • Konjenital Ağrıya Duyarsızlık
  • Soğuk artropatisi
 • Sırt, göğüs veya boyunu etkileyen Ağrı Sendromları
  • Spondilitis ve Spondilolistezis
  • Disk fıtıklaşması
  • Kosta kayması (slipping rib)ve Kostokondrit
  • Tortikolis
  • Diskit
  • Scheurmann Hastalığı
 • İskelet Displazileri
  • Jeneralize
  • Erizipel displazi
  • Osteokondrozlar
   • Legg-Calve-Perthes Hastalığı
   • Osgood Schlatter Hastalığı
   • Thiemann’s Hastalığı
  • Kohler Hastalığı
  • Freiberg Hastalığı
 • Kollajen Dokunun Kalıtımsal Hastalıkları
  • Benign Hipermobilite Sendromları
  • Osteogenezis İmperfekta
  • Ehlers- Danlos Sendromları
  • Cutis Laxa
  • Pseudoksantoma Elastikum
  • Marfan Sendromu
 • Depo Hastalıkları
  • Mukopolisakkaridozlar
  • Mukolipidozlar
  • Sfingolipidozlar
 • Metabolik Hastalıklar
  • Osteoporoz
  • Rikets
  • Skorbüt
  • Hipervitaminöz A
  • Gut
  • Okronozlar
 • Kashin-Beck Hastalığı
 • Mseleni Hastalığı
 • Fluoroz
 • Amiloidoz
 • Sistemik Hastalıklar ve Kas-İskelet Sistemi Tutulumları
  • Hemoglobinopatiler
  • Hemofili ve diğer kanama diatezleri
  • Diabetes Mellitus ve diğer endokrin hastalıklar
  • Hiperlipoproteinemiler
  • Pseudohipoparatiroidi
  • Sekonder Hipertrofik Osteoartropati
  • Kistik fibrozis artriti
  • Sarkoidoz
  • Kromozomal bozukluklar
 • Hiperostoz
  • İnfantil Kortikal Hiperostoz ( Caffey Hastalığı)
  • Diğer
 • Neoplazi
  • Lösemi/lenfoma
  • Nöroblastom
  • Kas iskelet sisteminin primer neoplazileri