Çocuk Romatoloji Derneği Tüzüğü

Çocuk Romatoloji Derneği tüzüğünü PDF formatında indirin

Madde 1: Derneğin Adı:

Çocuk Romatoloji Derneği
Derneğin Merkezi: Ankara

Madde 2: Derneğin Amacı

Çocuk romatizmal hastalıklarının tanı ve tedavileri ile ilgili en doğru bilgileri ülke çapında yayıp hastaların çağdaş yöntemlerle tedavi edilmelerini sağlamak ve uygulanacak önleyici tedbirlerle toplumumuza sağlıklı erişkinleri kazandırmaktır. Türkiye’de yapılan kısıtlı çalışmalar çok sayıda romatizmal hastalığı olan çocuk bulunduğunu ortaya koymaktadır, Çocuk romatizmal hastalıklarının erişkin hastalıklarından farklı özellikleri bulunmaktadır. Oysa bu hastalar halen bu konuda deneyimi az olan hekimler tarafından izlenmekte ve tanı tedavideki gelişmeler yeterli şekilde uygulanamamaktadır. Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının Türkiye’deki durumunu ortaya koymak, bir çocuk sağlığı sorunu olarak bu hastalıkların yerini belirlemek ve Türkiye genelinde bu konuda hekimleri aydınlatmak-eğitmek amacımızdır.

Amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri:

 1. Ülke çocuklarının romatizmal hastalıkları ile ilgili problemlerini bilgisayarla derleyip genel koruyucu ve tedavi protokolleri hazırlamak,
 2. Hazırlanan protokoller doğrultusunda hastalara en iyi sağlık hizmetini vermek ve hastalara maddi, manevi destekler sağlamak
 3. Yönetim kurulunun öngördüğü zamanlarda panel, seminer, mezuniyet sonrası kurs ve kongre gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek,
 4. Ülke düzeyinde çağdaş romatoloji bilgilerini yaymak,
 5. Ülke içinde ve dışında ayın amaç doğrultusunda çalışan diğer kuruluşlarla ilişkiye girip ortak üyeli kurumlar oluşturmak,
 6. Romatoloji alanında çalışanlara yurt içi ve dışında eğitim olanaklarını araştırarak maddi manevi destek sağlamak,
 7. Çocukluk romatizmal hastalıkları konusunda kişileri bilinçlendirmek için Sağlık Bakanlığı ile ilişki kurularak yerel kurslar, seminerler ve kongrelere düzenlemektir.

Türkiye’de çocuklarda tedavi gerektiren romatizmal hastalıklar şunlardır.

 • Jüvenil Romatoid Artrit
 • JüvenilSpondiloartropati,
 • Henöch Schonlein Purpura,
 • Kawasaki Hastalığı
 • Poliarteritis Nodoza (tüm şekilleri)
 • Reaktif artritler
 • Wegener Granülamatozu
 • Psöriatik Artrit
 • Behçet Hastalığı
 • Ailevi Akdeniz Ateşi

Madde 3: Dernek Kurucularının Ad ve Soyadları, Meslek ve Sanatları ve Tabiyetleri

AYŞİN BAKKALOĞLU
Pediatri Profesörü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uğur Mumcu’nun sokağı 60/1, 06700-ANKARA
T.C. Vatandaşı

DR. SEZA ÖZEN
Pediatri Profesörü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kuleli Sok, 9/2 G.O,P. 06700-ANKARA
T.C. Vatandaşı

NESRİN BEŞBAŞ
Pediatri Profesörü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Angora Evleri Hitit Bulvarı Nihavent Sok. A2 Blok Çayyolu, ANKARA
T.C. Vatandaşı

REZAN TOPALOĞLU
Pediatri Profesörü, Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi
Mesa Koru Sitesi Akasya Sok. No.8 06530-ANKARA,
T.C. Vatandaşı

AYTEN İMAMOĞLU
Pediatri Profesörü, Emekli
Nergis Sok. 3/4 Çankaya, ANKARA,
T.C. Vatandaşı

HURİ ÖZDOĞAN
Dahiliye Profesörü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Kaşaneler sok. 6/5 34738 İSTANBUL,
T.C. Vatandaşı

ÖZGÜR KASAPÇOPUR
Pediatri Doçenti, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Ataköy 4. Kısım 0-117/4 İSTANBUL,
T.C. Vatandaşı

NİL ARISOY
Pediatri Profesörü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Ataköy 4. kısım 0-234 İSTANBUL,
T.C. Vatandaşı 

Madde 4: Derneğe Üye Olma

Derneğin asil ve fahri üyelikleri vardır.

Asil üyelik

Dernekler kanununda yazılı niteliklere haiz olup, dernekçe belirlenen üye aidatını taahhüt eden tıp doktorları, fizyoterapistler, psikologlar, hasta ebeveynleri ile konuyla ilgilenen diğer bireyler dernek üyelerinden ikisi tarafından takdim edilerek ve yönetim kurulu kararı ile asil üye olabilirler. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğin kabul ya da isteğin reddi şeklinde karar bağlama ve istek sahibini yazı ile bildirmek zorundadır,

Fahri Üyelik

Yurt İçinde ve dışında derneğe yakın ilgi gösterenlere veya romatizma hastalıkları için büyük hizmetlerde bulananlar ile derneğin gelişmesinde katkıda bulunanlara Yönetim kurulu kararı ile fahri üyelik verilebilir.

Madde 5: Üyelikten çıkma

 1. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına
 2. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 6: Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden üyeler Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesin olarak dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
 2. Dernekten çıkarılan üye Yönetim Kurulunun verdiği karara karşı genel kurulda itirazda Genel Kurul kararını kabul etmeyen ve üyeliğine son verilen üyeler Derneğin merkezinin bulunduğu şehirdeki mahkemeye müracaat edebilirler.
 3. Derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin üyeliklerine Yönetim Kurulunca son
 4. Yıllık aidatı ödemeyen üyeler yazılı iki uyarıya rağmen tutumlarında ısrar etmeleri halinde son uyarıyı izleyen birinci ayın sonundaki Yönetim Kurulunda üyelikten çıkarılır. Durum yazı ile kişiye bildirilir, üyelik talep etmeleri halinde o yıldan geçerli ilk üyelik başvuru aidatının 10 katı kendilerinden talep edilir,
 5. Ölüm üyelerin doğal düşme nedenidir,
 6. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 7. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 8. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 9. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 10. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 7: Üyelerin Hakları

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, Dernek tüzüğünde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gösteren hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı ayrıcalık tanıyan hükümler konulmaz.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 8: Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü, Oy Kullanma ve Karar Alma Usulleri

Genel Kurul,

Dernek kayıtlı üyelerinden oluşur.

 • Dernek tüzüğünde belirlenen zamanlarda olağan,
 • Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantısı iki yılda bir Nisan ayı içerisinde yapılır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır, Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir, İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır, Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur,

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir,

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır, Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim

kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanımı ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 9: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin maddi yatırımları, harcamaları ve kazanç kaynağı sağlamak amacıyla girişimleri konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 7. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 8. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 9. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 10. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 11. Derneğin vakıf kurması,
 12. Derneğin fesih edilmesi,
 13. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 14. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebepleri görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 10: Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, on bir asil ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu on bir asil üyesinden en az birinin Genç Pediatrik Romatologlar kolundan seçilmesi zorunludur.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır,

Yönelim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Dernek tüzüğü uyarınca, derneğin amacı doğrultusunda en etkin şekilde çalışmasını sağlar.
 2. Oluşturduğu eğitim komisyonu önerileri doğrultusunda genel ya da bölgesel romatoloji eğitimi yaptırır.
 3. Derneğin yayın organının yetki ve sorumluluğunu üstlenip, yayınların düzenli çıkarılmasına ve üyelere ulaştırılmasını sağlamak,
 4. Derneğin başarılı çalışmaların sağlamak amacıyla gerektiğinde kalıcı ya da geçici süreli personel çalıştırma,
 5. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 6. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 7. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına
 8. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 9. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak ,
 10. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 11. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 12. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 13. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar
 14. Derneğin amacım gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 15. Dernek tüzüğünün ve Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Madde 10-a: Onur Kurulu Üyeliği: Dernek yönetiminde daha önce iki dönem başkanlık yapmış olan üyeler, Yönetim Kurulu’nun kararı ile Onur Kurulu Üyeliği alırlar. Bu tür bir üyelik ancak Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle alacağı karar ile sona erebilir.

Onur Kurulu Üyeleri, Genel Kurul’a katılma , oy kullanma, seçme ve seçilme haklarına sahiptir. Yine, Onur Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve Yönetim Kurulu toplantılarında oy kullanma hakkına sahiptir. Her üyenin 1 oy hakkı vardır.

Madde 10-b: Her üyenin 1 oy hakkı vardır.

Madde 10 c: Onur kurulunun görevleri aşağıda sıralanmıştır

 1. Çocuk romatologları arasındaki ve/veya çocuk romatoloji uzmanı-hasta arasındaki ilişkileri ve hasta hakları ile ilgili etik kuralları belirlemek, kurallar ile ilgili başvuruları araştırıp soruşturmak,
 2. Yaşamlarında ve mesleki uygulamalarında topluma örnek davranışlar sergileyen meslektaşların onurlandırılmaları için yönetim kuruluna öneride bulunmak,
 3. Üyelerin mesleki uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar, haksız ithamlar ve yaptırımlar karşısında ilgililer nezdinde girişimlerde bulunulması için bilgi ve belgeler ışığında rapor hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,
 4. Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı tespit edilen üyeler hakkındaki soruşturmaları yürütmek,
 5. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konular ile ilgili TTB-UDEK nezdinde girişimlerde bulunmak.

Madde 11: Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 12: Şubeler

Şubesi yoktur.

Madde 13: Üye Aidatları

Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı 100,00 TL’ dır.

Derneğin parası Milli bankalardan birisine yatırılır, Bankalardan para Başkan, sekreter, Sayman veya Yönetim Kurulu’nun yetki verdiği kişilerden birinin veya ikisinin ortak imzası ile çekilir.

Bu faaliyetler sürdürülürken sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaz. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmez.

Madde 14: Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz,

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 15: Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz,

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve o hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ii’dür, Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 16: Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 TL, yıllık olarakta 100 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Ticari faaliyetler için İktisadi İşletme

Madde 17: Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur,

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari İşletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur,

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 • Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • İşleime Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 • Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 18: Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17 ‘de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Demekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek- 13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17 ‘de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir, Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Elel 9’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir, Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir, Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 19: Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21 ‘de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 20: Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca İmzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden İtibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirili

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir,

Madde 21: Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Madde 22: Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir, Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir, Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 23: Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır, Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Çocuk Romatoloji Derneği” İbaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmeği ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Mahkeme Kararı ile Fesih

 • Yetkili mercilere onuncu madde gereğince yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içinde giderilemezse,
 • Olağan Genel Kurul toplantısının zamanında yapılmaması halinde denetleme kurulunun veya üyelerinin 1/5’inin yazılı talebi üzerine, yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmaz ise, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimliği üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırması için görevlendirir. Yine de toplantı gerçekleşmezse dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğinin yazıl ihtarı ve Cumhuriyet Savcılığı’nın açılan dava üzerine asliye hukuk mahkemesinin kararı ile fesih Cumhuriyet Savcısı davada bulunur.

Madde 24: Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1: Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı Soyadı Görev Ünvanı
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Yelda Bilginer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Seza Özen Yönetim Kurulu Asil Üyesi
Prof. Dr. Şevket Erbil Ünsal Yönetim Kurulu Asil Üyesi
Prof. Dr. Betül Sözeri Genel Sekreter
Prof. Dr. Balahan Makay Sayman
Prof. Dr. Nuray Aktay Ayaz Yönetim Kurulu Asil Üyesi

İş bu tüzük 24 (Yirmi dört) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.