Dernek Tüzüğü

Dernek tüzüğünü PDF formatında indirin

DERNEĞİN ADI:
ÇOCUK ROMATOLOJİ DERNEĞİ
DERNEĞİN MERKEZİ:
ANKARA
DERNEĞİN AMACI

Çocuk romatizmal hastalıklarının tanı ve tedavileri ile ilgili en doğru bilgileri ülke çapında yayıp hastaların çağdaş yöntemlerle tedavi edilmelerini sağlamak ve uygulanacak önleyici tedbirlerle toplumumuza sağlıklı erişkinleri kazandırmaktır. Türkiye’de yapılan kısıtlı çalışmalar çok sayıda romatizmal hastalığı olan çocuk bulunduğunu ortaya koymaktadır. Çocuk romatizmal hastalıklarının erişkin hastalıklarından farklı özellikleri bulunmaktadır. Oysa bu hastalar halen bu konuda deneyimi az olan hekimler tarafından izlenmekte ve tanı-tedavideki gelişmeler yeterli uygulanamamaktadır. Çocuk romatizmal hastalıkların Türkiye’deki durumunu ortaya koymak, bir çocuk sağlığı sorunu olarak bu hastalıkların yerini belirlemek ve Türkiye genelinde bu konuda hekimleri aydınlatmak-eğitmek amacımızdır.

AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
 • Ülke çocuklarının romatizmal hastalıkları ile ilgili problemlerini bilgisayarla derleyip genel koruyucu ve tedavi protokolleri hazırlamak,
 • Hazırlanan protokoller doğrultusunda hastalara en iyi sağlık hizmetini vermek ve hastalara maddi manevi destekler sağlamak,
 • Yönetim kurulunun öngördüğü zamanlarda panel, seminer, mezuniyet sonrası kurs ve kongre gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek,
 • Ülke düzeyinde çağdaş romatoloji bilgilerini yaymak,
 • Ülke içinde ve dışında ayın amaç doğrultusunda çalışan diğer kuruluşlarla ilişkiye girip ortak üyeli kurumlar oluşturmak,
  Romatoloji alanında çalışanlara yurt içi ve dışında eğitim olanaklarını araştırarak maddi manevi destek sağlamak,
 • Çocukluk romatizmal hastalıkları konusunda kişileri bilinçlendirmek için Sağlık Bakanlığı ile ilişki kurularak yerel kurslar, seminerler ve kongrelere düzenlemektir.
TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARDA TEDAVİ GEREKTİREN ROMATİZMAL HASTALIKLAR ŞUNLARDIR
 • Juvenil Romatoid Artrit
 • Juvenil Spondiloartropati
 • Henöch Schonlein Purpura
 • Kawasaki Hastalığı
 • Poliarteritis Nodoza (tüm şekilleri)
 • Reaktif artritler
 • Wegener Granülamatozu
 • Psöriatik Artrit
 • Behçet Hastalığı
 • Ailevi Akdeniz Ateşi
DERNEK KURUCULARININ AD ve SOYADLARI, MESLEK ve SANATLARI ve TABİYETLERİ

DR. AYŞİN BAKKALOĞLU

Pediatri Profesörü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uğur Mumcu’nun sokağı 60/1 G.O.P. 06700-ANKARA T.C. Vatandaşı

DR. SEZA ÖZEN

Pediatri Profesörü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kuleli Sok. 9/2 G.O.P. 06700-ANKARA T.C. Vatandaşı

DR. NESRİN BEŞBAŞ

Pediatri Profesörü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Angora Evleri Hitit Bulvarı Nihavent Sok. A2 Blok D:3 Çayyolu,ANKARA, T.C. Vatandaşı

DR. REZAN TOPALOĞLU

Pediatri Profesörü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesa Koru Sitesi Akasya Sok. No.8 06530-ANKARA, T.C. Vatandaşı

DR. AYTEN İMAMOĞLU

Pediatri Profesörü, Emekli

Nergis Sok. 3/4 Çankaya, ANKARA, T.C. Vatandaşı

DR. HURİ ÖZDOĞAN

Dahiliye Profesörü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Kasaneler Sok. 6/5 34738 İSTANBUL, T.C. Vatandaşı

DR. ÖZGÜR KASAPÇOPUR

Pediatri Doçenti, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Ataköy 4. Kısım O-117/4 İSTANBUL , T.C. Vatandaşı

DR. NİL ARISOY

Pediatri Profesörü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Ataköy 4. kısım O-234 İSTANBUL, T.C. Vatandaşı

DERNEĞE ÜYE OLMA

Derneğin asil ve fahri üyelikleri vardır.

Asil üyelik: Dernekler kanununda yazılı niteliklere haiz olup, dernekçe belirlenen üye aidatını taahhüt eden tıp doktorları, fizyoterapistler, psikologlar, hasta ebeveynleri ile konuyla ilgilenen diğer bireyler dernek üyelerinden ikisi tarafından takdim edilerek ve yönetim kurulu kararı ile asil üye olabilirler. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğin kabul ya da isteğin reddi şeklinde karar bağlama ve istek sahibini yazı ile bildirmek zorundadır.

Fahri Üyelik: Yurt içinde ve dışında derneğe yakın ilgi gösterenlere veya romatizma hastalıkları için büyük hizmetlerde bulananlar ile derneğin gelişmesinde katkıda bulunanlara Yönetim kurulu kararı ile fahri üyelik verilebilir.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Her üye dilekçe vermek kaydıyla dilediği zaman yazılı olarak dernekten istifa edebilir.
Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden üyeler Yönetim Kurulu’nun kararı ile geçici veya kesin olarak dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Dernekten çıkarılan üye Yönetim Kurulunun verdiği karara karşı genel kurulda itirazda bulunabilir. Genel Kurul kararını kabul etmeyen ve üyeliğine son verilen üyeler Derneğin merkezinin bulunduğu şehirdeki mahkemeye müracaat edebilirler. Derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin üyeliklerine Yönetim Kurulunca son verilir. Bu gibi üyelerin Yönetim Kurulu kararına karşı hiçbir şekilde itirazları olamaz. Yıllık aidatı ödemeyen üyeler yazılı iki uyarıya rağmen tutumlarında ısrar etmeleri halinde son uyarıyı izleyen birinci ayın sonundaki Yönetim Kurulunda üyelikten çıkarılır. Durum yazı ile kişiye bildirilir, üyelik talep etmeleri halinde o yıldan geçerli ilk üyelik başvuru aidatının 10 katı kendilerinden talep edilir. Ölüm üyeliğin doğal düşme nedenidir.

ÜYELERİN HAKLARI

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gösteren hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı ayrıcalık tanıyan hükümler konulmaz.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ
GENEL KURUL

Dernek kayıtlı üyelerinden oluşur.

Dernek tüzüğünde belirlenen zamanlarda olağan, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı iki yılda bir Nisan ayı içerisinde yapılır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündem mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az on beş gün önce mahallinin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki aya içinde yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz,

Tüzüğün gazetede yapılandığı günü izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadırlar.

Bu zorunluluğa uyulmaması halinde malin en büyük amiri derneğin kendiliğinden dağıldığına karar verir.

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurla katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.

İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallinin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunda düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler.

Önceki madde de belirtilen tam sayı sağlanmışsa durumu bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki sekreter seçilir toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar, toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurulda alınan kararlar katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır.

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar kurulca görüşülüp karar bağlanır.

Dernek Organlarının seçilmesi,
Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
Derneğin maddi yatırımları, harcamaları ve kazanç kaynağı sağlamak amacıyla girişimleri konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
Derneğin uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması(yetkili mercilerin izinleri üzerine)
Derneğin kapatılması,
Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel kurulda yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Tüzükte yapılacak değişiklikler Genel Kurul toplantısında üyelerin 2/3 ekseriyetinin kabulü ile olur.

YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARININ GÖREV ve YETKİLERİ

Yönetim Kurulu yedi asil ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Genel Kurulca gizli oyla seçilir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Dernek tüzüğü uyarınca, derneğin amacı doğrultusunda en etkin şekilde çalışmasını sağlar.
 2. Oluşturduğu eğitim komisyonu önerileri doğrultusunda genel ya da bölgesel romatoloji Eğitimi yaptırır.
 3. Derneğin yayın organının yetki ve sorumluluğunu üstlenip, yayınların düzenli çıkarılmasına ve üyeler ulaştırılmasını sağlamak,
 4. Derneğin başarılı çalışmaların sağlamak amacıyla gerektiğinde kalıcı ya da geçici süreli personel çalıştırma,
 5. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 6. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğini kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
 7. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Derneği başkan temsil eder, sorumlu yönetim kurulu dermek üyelerine koşullar gerektiğinde temsil yetkisi verebilir.

Yönetim Kurul, genel kurula karşı sorumludur. Genel kurula kadar derneğin tüzük amaçları doğrultusunda ve etkin bir şekilde çalışmasını denetleme kurulu gözetir. Yönetim Kurulunun yetersizliğini saptaması halinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu;
Senede en az iki defa karalaştırılan günlerde toplanır. Başkanın çağrısı ya da iki üyenin yazılı başvurusu ile olağanüstü toplanabilir.
Toplantı en az üç kişi ile gerçekleşir. Kararlar salt çoğunlukla alınır, eşitlik halinde başkanın oyu ağırlıklıdır. Görevden ayrılan üye yerine yedek listesi sırasına göre yedek üyeler görevi üstlenir. Toplantıya mazeretsiz üç kez katılmayan üyenin görevine Yönetim Kurulu kararı ile son verilir.
Çeşitli nedenlerle Yönetim Kurulu sayısında görevi yürütecek yeterli çoğunluk kalmadığında genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

ŞUBELER

Şubesi yoktur.

ÜYE AİDATLARI

Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 20,00 YTL’dır.

Derneğin paralı Milli bankalardan birisine yatırılır. Bankalardan para Başkan, sekreter, Saymandan ikisinin ortak imzaları ile çekilir.

Bu faaliyetler sürdürülürken sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaz. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmez.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzükte yapılacak değişiklikler Genel Kurul toplantısında üyelerin 2/3 ekseriyetinin kabulü ile olur.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ
GENEL KURUL KARARLARI VE FESİH

Dernek Genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun saptanamaması halinde beşinci maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda Yönetim ve Denetim Kurullarının iki katından az olmayan sayı ile fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki idare amirliğine Yönetim Kurulu tarafından yazı ile bildirilir.

Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin Genel Kurul tarafından verilen fesih, kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.